Aktualności

Data aktualizacji 06.02.2018

Przypominamy, iż do dnia 09.02.2018r. do godz. 16.00 przyjmujemy Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego. W dniach 13.02.2018- 20.02.2018r. planujemy podpisywać z Państwem Umowy o przyznanie wsparcie finansowego i pomostowego.

Poniżej przedstawiamy 

Wzór rozliczenia wsparcia finansowego

Wzór rozliczenia wsparcia na uruchomienie działalności gospodarczej

Szanowni Państwo, jeżeli  planujecie jakieś zmiany w zaakceptowanych biznesplanach prosimy umieszczać je w dokumencie zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz wysyłać na adres d.wozniak@consultor.pl. Przypominamy, iż zgodnie z Regulaminem przyznania środków finansowych § 3 pkt 2 :

„Uczestnik projektu może wystąpić do beneficjenta z pisemnym wnioskiem o zmianę biznesplanu, w szczególności w zakresie zestawienia towarów lub usług przewidywanych do zakupienia, ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowych. Beneficjent w ciągu 15 dni od otrzymania wniosku uczestnika projektu informuje go pisemnie o decyzji dotyczącej zatwierdzenia lub odrzucenia wnioskowanych zmian.

Najpóźniej zmiany można przesyłać na 14 dni przed upływem terminu wydatkowania środków finansowych.

Zwracamy się z prośbą, żeby tych zmian było jak najmniej, żeby były przemyślane. Nadmieniamy, iż nie mamy obowiązku zgadzać się na wszystkie zmiany w zaakceptowanym biznesplanie.

 

Data aktualizacji 26.01.2018

LISTA OSTATECZNA WNIOSKÓW REKOMENDOWANYCH DO DOFINANSOWANIA

Środki finansowe na założenie własnej firmy przyznawane są na podstawie Wniosku o przyznanie środków finansowych stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.
Do niniejszego Wniosku załącza się następujące dokumenty:
1.    kopia dokumentu poświadczającego rozpoczęcie działalności gospodarczej
2.    kopia nadania numeru REGON,
3.    kopia dokumentu zawierającego PESEL Wnioskodawcy.
4.    zaktualizowanego biznesplanu na okres 2 lat działalności firmy, jeżeli w wyniku oceny uległ on modyfikacji
5.    zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w ciągu 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, wydane na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,

Wsparcie pomostowe przyznawane jest na podstawie Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego stanowiącego załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych.
Kompletny i poprawnie wypełniony Wniosek o przyznanie środków finansowych oraz Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami należy złożyć w biurze projektu „Mój pomysł na biznes Kielce ul. Sandomierska 89 do dnia 09.02.2018r.


Informujemy, że jedynie na konta firmowe będą przelewane środki przyznanych dotacji. Najpóźniej w dniu podpisania umowy należy dostarczyć do biura projektu potwierdzenie posiadania konta firmowego

 

Data aktualizacji 17.01.2018

Szanowni Państwo,
poniżej zamieszczamy listę z wynikami oceny biznesplanów oraz Uczestników rekomendowanych do otrzymania dofinansowania w ramach projektu „Mój pomysł na biznes”

Lista oceny biznesplanów

 

Data aktualizacji 09.01.2018

Szanowni Państwo, informujemy, iż nastąpiły zmiany w regulaminie rekrutacji oraz regulaminie przyznawania środków finansowych.

Zmienione regulaminy znajdują się na w zakładce do pobrania

 

Aktualne regulaminy:

Regulamin rekrutacji

Regulamin przyznawania środków finansowych

 

Data aktualizacji 14.12.2017

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż od dnia 08.01.2018 do dnia 10.01.2018r. do godz. 15:00 prowadzony będzie nabór biznesplanów na okres 2 lat działalności firmy Załącznik nr 1 Wzór biznesplanu na okres dwóch lat działalności firmy

Wraz z biznesplanem prosimy o złożenie Harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz Formularza deminimis

Wszystkie dokumenty prosimy złożyć w jednym egzemplarzu,  wypełnione elektronicznie, wydrukowane jednostronnie, z czytelnymi, odręcznymi  podpisami. Dokumenty powinny być złożone w teczce z europerforacją.

Uwaga!!! Beneficjent pomocy (Uczestnik projektu) rejestruje działalność gospodarczą dopiero po otrzymaniu ostatecznej informacji o przyznaniu środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, przy czym dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej co do zasady powinien być tożsamy z dniem jej rejestracji

 

Data aktualizacji 04.12.2017

Poniżej przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do projektu "Mój pomysł na biznes"

Lista osób zakwalifikowanych

 

Data aktualizacji 10.11.2017

Szanowni Państwo, informujemy o wydłużeniu terminu rekrutacji  do projektu „Mój pomysł na biznes” do 17.11.2017r. do godz. 16.00

 

Data aktualizacji 02.10.2017

Szanowni Państwo,

informujemy iż z dniem 16.10.2017 od godz. 8:00 uruchomiony zostanie nabór dokumentów rekrutacyjnych w ramach projektu „Mój pomysł na biznes”, który potrwa do dnia 10.11.2017. do godz. 16:00. Wszystkie dokumenty niezbędne w na etapie rekrutacji znajdują się w zakładce DO POBRANIA.

 

Data aktualizacji 01.09.2017

Szanowni Państwo,

miło nam pojnformować, iż rozpoczęliśmy realizację nowego projektu pt. "Mój pomysł na biznes". Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zachęcamy do kontaktu z naszym biurem projektu.

Script logo